کنفرانس بین المللی اقتصاد ،مدیریت دانش بنیان و توسعه پایدار در روابط ایران ، ارمنستان و اوراسیا

بررسی ماکزیمم سازی سود بانک با توجه به ترکیب سپرده های جذب شده دیداری و مدت دار(مورد مطالعه:بانک انصار استان فارس)

30 دی 1396

 

1-علیرضا آغاز2-دکتر سلمان عباسیان نقنه

-1دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت دولتی -مدیریت مالی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد دهاقان

2-استاد راهنما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان

   

:چکیده

این پژوهش به دنبال آن است که بتواند با نحوه جذب و ترکیب سپرده های مختلف بانکی سود بانک را به حداکثر برساند. روش تحقیق این پژوهش توصیفی- پیمایشی با ماهیت کاربردی و از لحاظ زمان مقطعی می باشد.در این پژوهش جامعه اماری متشکل از 70نفر از مدیران و معاونین بانک انصار استان فارس می باشد. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید.برای تجزیه و تحلیل از روش مقایسات زوجی و تلحیل سلسله مراتبی AHPاستفاده شده است.نتایج این تحقیق نشان داد که سپرده قرض الحسنه بیشترین درآمد زایی را برای بانک می تواند به ارمغان بیاورد

 

کلمات کلیدی: سود، سپرده، بانک، دیداری، مدت دار

دانلود پی دی اف مقاله 


The study of the bank profit maximization with respect to the composition of visual  and term  deposits (Case study: Ansar Bank (of Fars province

 

        alireza aghaz 1 ;Salman Abbasian-Naghneh (Ph.D.)2

 

1Master Student Financial Management Islamic Azad University Dehaghan

2thesis advisor islamic azad university dehaghan branch

 

abstract

 This study seeks to provide a method of assimilation of bank deposit interest to maximize This study is descriptive and functional nature of the cross is -Pymayshy The study population consisted of 70 directors and deputy Ansar Bank of Fars province. Grdyd.bray required data collected through analysis of paired comparisons method and AHP hierarchical Tlhyl use. Results of this study showed that the most revenue for the bank deposit loan can bring

 

Keywords: income, savings, bank, visual time


228
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha