کنفرانس بین المللی اقتصاد ،مدیریت دانش بنیان و توسعه پایدار در روابط ایران ، ارمنستان و اوراسیا

بررسی رابطه ابعاد فراموشی سازمانی هدفمند با عملکرد کارکنان شهرداری شهرستان گرمی

28 دی 1396

معصومه حسینی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمی، گروه مدیریت، گرمی، ایران

محمد حسن زاده

استادیار، دانشگاه محقق اردبیلی، واحد اردبیل، گروه مدیریت و اقتصاد، اردبیل، ایران

  

 :چکیده

مهمترین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ابعاد فراموشی سازمانی هدفمند برعملکرد کارکنان در شهرداری شهرستان گرمی می باشد. روش تحقیق از نظر ماهیت کمی، از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده هاتوصیفی می باشد.    جامعه آماری این تحقیق 160 نفر می باشد و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 112 نفر، میزان نمونه آماری این تحقیق را تشکیل داد. ابزارگردآوری استفاده شده برای این تحقیق پرسشنامه استانداردمی باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss اسفاده شد و همچنین در قسمت آمار استنباطی فرضیه ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون  یافته ها نشان داد که ابعاد فراموشی سازمانی هدفمند با عملکرد کارکنان رابطه معنی داری دارند

 

واژگان کلیدی : فراموشی سازمانی هدفمند، اجتناب از عادتهاي بد، يادگيري زدايي، عملکرد کارکنان

دانلود پی دی اف مقاله 


Relationship between organizational forgetting of staff performance the city council Germi

 

Masumeh Hosseini

Department of management, Germi Branch, Islamic Azad Universiti, Germi, Iran

Mohammad Hassanzadeh

Assistant  Professor,  Department of management and Economy, ardabil Branch,  Universiti, of mohaghegh ardabili, ardabil, Iran

 

Abstract

The main goal of the study was to investigate the Relationship between organizational forgetting of staff performance the city council germi. Method of quantitative nature, the objective and the method of data collection is Hatvsyfy. The research is 160 by using the Cochran Formula 112, the sample formed. The survey questionnaire is used for the collection Astandardmy. To analyze the data, the use spss software and also the statistical hypothesis using the Pearson correlation coefficient showed that the dimensions of organizational forgetting significant correlation with performance.

 

Keywords: organizational forgetting, avoid bad habits, learning relaxation, employee performance


243
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha