کنفرانس بین المللی اقتصاد ،مدیریت دانش بنیان و توسعه پایدار در روابط ایران ، ارمنستان و اوراسیا

بررسی ارتباط بین ساختار هیئت مدیره و دقت پیش بینی سوددر شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

28 دی 1396

جلال حیدری 1 ، یونس روشنی 2

1.حسابرس ارشد دیوان محاسبات استان ایلام (نویسنده مسئول)

2.دانشجوی کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد  واحد همدان

 

 :چکیده

سود به عنوان یکی از اقلام مهم و اصلی صورت هاي مالی، توجه بسیاری از استفاده کنندگان از این صورت ها را به خود جلب می کند. اشخاصی نظیر سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، مدیران، کارکنان شرکت، تحلیلگران، دولت و دیگر استفاده کنندگان صورتهاي مالی از سود به عنوان مبنایی جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاري، اعطاي وام، سیاست پرداخت سود، ارزیابی شرکتها، محاسبه مالیات و سایر تصمیمات استفاده می کنند. از سوی دیگر از سوی دیگر بخش عمده ساز و كارهای حاکمیت شرکتی1 بر اين موضوع تاكيد دارند كه داشتن ويژگی هاى خاص توسط هيأت مديره، رفتار فرصت طلبانه و سودجويانه مديران را محدودتر می کنند، بنابراين كيفيت و قابليت اتكاى گزارشگري بهبود خواهد يافت. در این تحقیق به بررسی ارتباط بین ساختار هیأت مدیره و دقت پیش بینی سود پرداخته شده است. نمونه آماري شامل تعداد 96 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1388 تا 1391 است. براي آزمون فرضيه هاي تحقيق از مدل رگرسيوني چند متغيره خطي استفاده شد. نتایج تحقیق نشان که هیچ گونه رابطه معناداری بين اندازه هیئت مدیره، نسبت اعضاي غيرموظف هيأت مديره، دوگانگي مسئولیت مديرعامل و تغییر مدیرعامل با دقت پيش بيني سود وجود ندارد

 

واژگان کلیدی:حاکمیت شرکتی، ساختار هیأت مدیره، دقت پیش بینی سود

 دانلود پی دی اف مقاله


The relationship between the board and the prediction accuracy Svddr compaies listed in Tehran Stock Exchange

 

Jalal Heidari 1 ; Younes Roshani2

 

1.Senior Auditor for the Court of Audit in Ilam Province (jheidari59@gmail.com)

2.MA Student of Accounting, Islamic Azad University, Hamedan Branch

 

 

Abstract

Profit, as one of the most important and prominent component of financial statements attracts the attention of many users of these statements. People, including investors, creditors, managers, company staff, analyzers, government officials and other users of financial statements consider profit as a basis for decision making on investment, granting loans, interest payment policies, evaluating companies, taxation and other important decisions. On the other hand, a lion s share of corporate governance strategies emphasize the fact that board of directors having particular traits leads to the restriction of profit seeking and opportunistic behaviors among the managers. Hence, the quality and reliability of reporting will improve. In this study, we investigate the relationship between the structure of board of directors and the accuracy of the predicted profit. The sample of the study includes 96 companies listed in Tehran Stock Exchange during the time period from 2009 to 2012. In order to test the research hypotheses, linear multi-variable regression model was used. The results of the study show that there is no significant relationship between the size of board of directors, the ratio of outside members in the board of directors, the dual responsibility of the executive manager, and changing the executive manager and the accuracy of the predicted profit.

 

Keywords: corporate governance, the structure of board of directors, accuracy of predicted profit


235
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha