کنفرانس بین المللی اقتصاد ،مدیریت دانش بنیان و توسعه پایدار در روابط ایران ، ارمنستان و اوراسیا

بررسی ارتباط بین رویکردهای نرم و سخت مدیریت منابع انسانی و ابعاد تعهد سازمانی در بین کارمندان بانک سپه شهر کرمان

28 دی 1396

محدثه احمدی نژاد1  

  1. دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه آزاد واحد کرمان، ایران

 

:چکیده

پژوهش به بررسی رابطه بین رویکردهای نرم و سخت مدیریت منابع انسانی با ابعاد تعهد سازمانی (تعهد عاطفی،تعهد مستمر، تعهد هنجاری) در بین کارمندان شعب بانک سپه شهر کرمان پرداخته است.حجم نمونه مورد بررسی شامل 173 نفر از پرسنل شعب بانک سپه شهر کرمان است. جهت جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه برای بررسی رویکردهای نرم با پایایی0.96 و رویکرد سخت مدیریت منابع انسانی پایایی 0.85 و ابعاد تعهد سازمانی پایایی0.91 و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های رگرسیون خطی، پیرسون، اسپیرمن و کندال استفاده شده است.نتایج حاصل نشان می دهد که بین مدیریت نرم و سخت مدیریت منابع انسانی با تعهد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد،اما با توجه به ضریب همبستگی جزئی رویکرد نرم مدیریت منابع انسانی 0.538 و ضریب همبستگی جزئی رویکرد سخت مدیریت منابع انسانی  0.236 است، لذا نتیجه گرفته می شود که رابطه بین رویکرد نرم مدیریت منابع انسانی با تعهد سازمانی بیشتر می باشد

 

واژه های کلیدی: مدیریت منابع انسانی ، رویکردهای نرم و سخت مدیریت منابع انسانی ، تعهد سازمانی

دانلود پی دی اف مقاله 

 


The Relationship Between The Soft and Hard Strategic Orientations of Human Resource Management and Components of Organizational Commitment  between Employees of Bank Sepah in Kerman

 

Mohadeseh Ahmadinejad1

 

Graduate Student, Factulty of Literature & Humanities, Azad University ,Brancg Kerman, Iran

 

 

Abstract

Study examines the relationship between hard and soft approaches of human resource management and dimensions of organizational commitment (affective commitment, continuance commitment, normative commitment) among employees of Bank Sepah of Kerman. The sample size consisted of 173 persons from the branches of Bank Sepah Kerman. To collect data two questionnaire for examine the soft approach with Cronbach s alpha coefficient of 0.96 And hard approach of human resource management with Cronbach s alpha coefficient of 0.85 and Dimensions of organizational commitment with Cronbach s alpha 0.91 and To analyze the data, linear regression, Pearson, Kendall and Spearman  was used.The results show that,there is a signification relationship between soft & hard HRM and organizational commitment.However, the partial correlation coefficient of soft HRM is 0.53 that shows the relationship between soft HRM is more than hard HRM with organizational commitment.

 

Keywords: Human resource management,Hard & Soft version of HRM, Organizational Commitment.

 

 


273
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha