کنفرانس بین المللی اقتصاد ،مدیریت دانش بنیان و توسعه پایدار در روابط ایران ، ارمنستان و اوراسیا

بررسی نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهر ایلام)

28 دی 1396

کبری مردانی1، زهرا صفایی‌پور2، پاکزاد آزادخانی3، نادر شوهاني4

1- دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري، دانشگاه باختر، ايلام، ايران

2-دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري ، دانشگاه باختر، ايلام، ايران

3- دكتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري، مدرس دانشگاه‌هاي ايلام، ايران

4- عضو هيئت علمي، دانشگاه پيام نور مركز ايلام، ايران

   

 

:چکیده

امروزه مدیریت شهری در جهان تحول اساسی یافته است. و مدیریت گردشگری خصوصاً گردشگری پایدار در بسیاری از کشورها به منزله نمادی از هویت فرهنگی، طبیعی، استانی از بخش‌هاي مهم اقتصادی محسوب مي‌شود. بنابراین  پایداری در گردشگری مستلزم تؤجه نظام مند به ابعاد فنی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تاریخی و زیست محیطی در حرکت به سوی استفاده از جاذبه‌هاي گردشگری مطابق با نیاز امر و حفظ ماندگاری این منابع برای آینده است. از این رو هدف اصلی این مقاله بررسی نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری شهری در شهر ایلام و راهکارهای مناسب در این زمینه مي‌باشد. نتایج پژوهش نشان مي‌دهد که توسعه گردشگری پایدار در شهر ایلام رابطه مثبت و مستقیمی با مدیریت شهری دارد. اما مدیریت شهری ایلام به علت ضعف مدیریتی شهری، ناهماهنگی با نهادهای دخیل در امور توسعه شهری و کمبود امکانات دسترسی و اطلاع رسانی بخش گردشگری نتوانسته است توسعه یابد

 

:واژگان کلیدی 

مدیریت شهری، گردشگری، توسعه پایدار، مدل SWOT، شهر ایلام

دانلود پی دی اف مقاله


Study the role of city management in constant developing of civic tourism (Case study: Ilam city)

 

Kobara mardani1, Zahra safaepour2, pakzad Azadkhani3, Nader Shohani4

 

1- student of M.A degree of Geography and  Urban  Planning, Bakhtar High Institute Education, Ilam, Iran

2-  student of M.A degree of Geography and  Urban  Planning, Bakhtar High Institute Education, Ilam, Iran

3- Doctor of geography and urban planning, teacher of Ilam universities, Ilam, Iran

4- Member faculty of department of geography and civic programming  in University of

Payam noor, Ilam, Iran

 

Abstract

Nowadays civic management is in great changes in all of world and tourism management, especially constant tourism in many of countries is a symbol of identity, nature and so on and is one of the important parts in economy. So stability in tourism necessitate the systematic attention to technique, cultural, political, economic, historical and environmental aspects in moving toward using tourism attractions in adoption to protect the remaining of these resources to future. So the main aim of this research is study the role of civic management in constant developing of civic tourism and appropriate approaches in this field. The findings of the study show that there is a direct and positive relationship between constant developing of tourism and civic management. But civic management in Ilam couldn t develop in tourism because of weakness in civic management, no cooperation with other offices and lacking facilities of access and awaking in the tourism part.

 

Keywords: civic management- tourism- constant development- SWOT- Ilam city


371
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha