کنفرانس بین المللی اقتصاد ،مدیریت دانش بنیان و توسعه پایدار در روابط ایران ، ارمنستان و اوراسیا

تاثیر مسئولیت اجتماعی بر روی وفاداری مشتریان بانک رفاه (مطالعه موردی:بانک رفاه)

27 دی 1396

 

1*المیرا انوری(نویسنده مسئول) ، 2فرزاد فخیمی

1*دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

2 هیات علمی دانشگاه تهران شمال

 

 

چکیده

مسئولیت اجتماعی سازمانی، از موضوعاتی است که اخیرا مورد توجه اکثر سازمان ها قرار گرفته است. در واقع امروزه مدیران، مشتریان و سهامداران سازمان ها دریافته اند که تمام سازمان ها فارغ از نوع فعالیت خود در قبال تمام سهامداران، محیط زیست و جامعه ای که در آن فعالیت می کنند مسئول هستند. این پژوهش که یک مطالعه توصیفی کاربردی پیمایشی و از نوع همبستگی است، به منظور بررسی ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمانی بر وفاداری مشتریان وتوجه به آن یه عنوان یک ابزار یا بازاریابی، بر روی 390نفر از مشتریان شعب شهر تهران بانک رفاه که به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک به عنوان نمونه آماری انتخاب شده بودند، صورت پذیرفته است. داده های جمع آوری شده از طریق تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری وبه کمک نرم افزار لیزرل مورد بررسی وآزمون قرار گرفتند.از مجموع نه فرضیه مطرح شده در این پژوهش، هفت فرضیه مورد تایید قرار گرفته و دو فرضیه نیز رد شدند. یافته های فرضیه ها نشان می دهد که مسئولیت اجتماعی بر رفتار مصرف کننده و وفاداری تاثیر می گذارد و بنابراین مدیران بانک رفاه می بایست به صورت ویژه به این زمینه توجه کنند.

 

واژگان کلیدی: مسئولیت اجتماعی زیستی، وفاداری، مسئولیت اخلاقی، مسئولیت نوع دوستانه، بانک رفاه

دانلود پی دی اف مقاله


Impact on customer loyalty Prosperity refah Bank

(Case Study:refah Bank)

 

1*Elmira Anvari(author),2 Farzad Fakhimi

1*MSc student at the Islamic Azad University saveh

2Faculty Azad University, North Tehran Branch

 

Abstract:


Corporate social responsibility, a topic that has recently attracted the attention of most organizations located today. In fact, managers, customers and stakeholders organizations have found that all organizations regardless of their activity for all shareholders, the environment and society where activities are responsible. This research is a descriptive study, survey and correlational, to investigate aspects of the social responsibility of business on customer loyalty and attention to the one used as a tool or marketing, on 390 branches in Tehran well the bank to random sampling systematically sampled had been done. Data collected through Structural equation modeling techniques and examined and tested using LISREL software Grftnd.az total of nine hypotheses proposed in this study, seven hypotheses have been approved, two hypotheses were rejected.

 

Keywords: biological, social responsibility, loyalty, responsibility, ethics, responsibility, friendship, refah bank.

 


243
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha