کنفرانس بین المللی اقتصاد ،مدیریت دانش بنیان و توسعه پایدار در روابط ایران ، ارمنستان و اوراسیا

لطفا یکی از گزینه ها را انتخاب کنید


بررسی رابطه بین هوش معنوی و عزت نفس کارکنان
23 دی 1396

 

شیروان فریحی 1 ،‌ امیرحسین میرزایی 2 ، عیدی شریفی 3

1-     دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد دهاقان ، ایران

2-    دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد دهاقان ، ایران

3-    کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد شوشتر ، ایران

 

چکیده

این پژوهش به دنبال آن است تا رابطه بین هوش معنوی و عزت نفس کارکنان را تبیین کند . روش تحقیق این پژوهش از نوع همبستگی از شاخه میدانی به شیوه پیمایشی و از لحاظ ماهیت کاربردی می باشد . جامعه آماری این تحقیق کارکنان ستادی اداره کل آموزش و فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری می باشند که جمعا 47 نفر می باشند . حجم نمونه به دلیل در دست نداشتن واریانس جامعه طبق جدول مورگان برابر 40 نفر می باشند . روش انتخاب نمونه تصادفی ساده می باشد . داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه استاندارد جمع آوری گردید . برای تجزیه و تحلیل داده ها از برنامه SPSS استفاده شده است . نتایج این تحقیق حاکی از رابطه معنادار هوش معنوی و عزت نفس کارکنان است

 

واژه های کلیدی: هوش معنوی ، عزت نفس

دانلود پی دی اف مقاله


ادامه مطلب ...

بررسی رابطه بین سرمایه فکری سازمان واثربخشی سازمانی کارکنان
21 دی 1396

 

سعدی رئیسی 1 ، عیدی شریفی 2 ، حسن قربانی آقبلاغی 3

1-     دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد دهاقان ، ایران

2-    کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد شوشتر  ، ایران

3-    دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی  ،دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد دهاقان ، ایران

 

:چکیده

این پژوهش به دنبال آن است تا رابطه بین سرمایه فکری سازمان و اثربخشی سازمانی کارکنان را تبیین کند . روش تحقیق این پژوهش از نوع همبستگی از شاخه میدانی به شیوه پیمایشی و از لحاظ ماهیت کاربردی می باشد . جامعه آماری این تحقیق کارکنان امور اداری واحد منابع انسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغا جاری می باشند که جمعا 45 نفر می باشند  . به دلیل کوچک بودن جامعه آماری از روش سرشماری در این تحقیق استفاده گردیده است . داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه  جمع آوری گردید .  برای تجزیه و تحلیل داده ها از برنامه  SPSS استفاده شده است . نتایج این تحقیق حاکی از رابطه معنادار سرمایه فکری سازمان و اثربخشی سازمانی کارکنان است

 

واژه کلیدی : سرمایه فکری سازمان، اثربخشی سازمانی

دانلود پی دی اف مقاله 


ادامه مطلب ...

رابطة بين رضایت مشتریان با کیفیت زندگی کاری در بانک سامان  (مطالعه موردی:بانک سامان استان تهران)
21 دی 1396

 

1*مریم پروینی(نویسنده مسئول) ، 2مسعود قربان حسینی

1*دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

2 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

 

 

 

 

چکیده:

يكي از مهمترين تحولاتي كه در زمينه بهبود عملكرد در دهه آخر قرن بيستم به وقوع پيوست موضوع شناخته شدن اندازه گيري ميزان رضايت مشتري به عنوان يكي از عناصر و الزامات اصلي سيستم هاي مديريتي در موسسات و بنگاه هاي كسب و كار بود. رضايت مشتري يكي از پايه اي ترين مفاهيم ارزيابي است كه در خيلي از كسب و كارها دنبال مي شود رضايت مندي مشتريان مرتباً به صورت ادواري و يا پس از هر تغيير ساختاري، اندازه گيري مي شود. آنچه كه بسيار حائز اهميت است، توجه به خواسته های مشتریان درونی سازمان که همان کارکنان می باشند تا تمام تلاششان را در جهت رضایتمندی مشتریان به کار ببرند. توجه به کیفیت زندگی کاری کارکنان یکی از نکات کلیدی در این مسیر می باشد. در اين تحقيق در نظر است تا به موضوع بررسي رابطه کیفیت زندگی کاری با رضایتمندی مشتریان در بانک سامان پرداخته شود و براساس آن عوامل رضایت مشتريان در بانك شناسايي شود و زمينه را براي اجراي اصول مشتري مداري ، دستيابي به رضايتمندي مشتريان در بانك سامان فراهم سازد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر شيوه گردآوري اطلاعات تحقيق توصيفي از نوع پیمایشی است و جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه کلیه کارکنان بانک سامان شهر تهران می باشند که با توجه  به جدول مورگان تعداد نمونه 225نفر بدست آمد.لازم به ذکر است که پژوهشگر در این پژوهش به بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری کارکنان بر روی رضایت مشتریان و مولفه های آن  در بانک سامان شهر تهران می پردازد.   بنابراین سوال اصلی پژوهش حاضر این است که ایا کیفیت زندگی کاری بر رضایتمندی مشتریان در بانک سامان شهر تهران تاثیر معنی داری دارد؟

 

کلید واژه ها: کیفیت زندگی کاری، رضایت مشتریان، بانک سامان

دانلود پی اف مقاله


ادامه مطلب ...

بررسي رابطة بين كيفيت زندگي كاري با رضایت مشتریان بانک سامان  (مطالعه موردی:بانک سامان استان تهران)
21 دی 1396

 

1*مریم پروینی(نویسنده مسئول) ، 2مسعود قربان حسینی

1*دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

2 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

 

:چکیده

نیل به زندگی شغلی با کیفیت، مستلزم کوشش هایی منظم از سوی سازمانی است که به کارکنان فرصت های بیشتری برای تاثیرگذاری بر کارشان و تشریک مساعی در اثر بخشی کلی سازمان می دهد. به این ترتیب هر سازمانی با بهره وری و کارایی مطلوب و مؤثر، در جستجوی راه هایی است تا کارکنان را به درجه ای از توانایی برساند که مغز و هوشمندی خود را به کار گیرند که این امر به وسیله کیفیت زندگی کاری مناسب یعنی مشارکت و سهیم شدن بیشتر کارکنان در فرایند تصمیم گیری صورت می گیرد. رضايت مشتري يک عامل کليدي در شکل‌گيری تمايل خريد آتي مشتريان به شمار مي‌رود. همچنين مشتريان راضي به احتمال زياد از تجربه خودشان نزد ديگران صحبت مي‌گويند. اين امر بويژه در فرهنگ‌هاي شرقي که زندگي اجتماعي به گونه‌ايي شکل يافته است که ارتباطات اجتماعي با ديگر افراد جامعه را بهبود بخشد، از اهميت بيشتري برخوردار است.پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر شيوه گردآوری اطلاعات تحقيق توصيفی از نوع پیمایشی است و جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه کلیه کارکنان بانک سامان شهر تهران می باشند که با توجه  به جدول مورگان تعداد نمونه 225نفر بدست آمد.لازم به ذکر است که پژوهشگر در این پژوهش به بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری کارکنان بر روی رضایت مشتریان و مولفه های آن  در بانک سامان شهر تهران می پردازد 

 

.کلید واژه ها: کیفیت زندگی کاری، رضایت مشتریان، بانک سامان

دانلود پی دی اف مقاله 

 


ادامه مطلب ...

بررسی رابطه سهم برند وقدرت چانه زنی مشتریان در صنعت لبنیات (شرکت لبنی دوشه)
11 دی 1396

 

مرتضی ابراهیمی نسب عمران¹، فاطمه طاهری²

¹دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات –کسب وکار الکترونیک، موسسه غیر انتفاعی نیما، محمودآباد،ایران

²دکترای مدیریت آموزشی، موسسه غیرانتفاعی نیما، محمودآباد ،ایران

   : چکیده

 

  وضع رقابت در یک صنعت به پنج نیروی اساسی بستگی دارد. مدل پنج نیروی پورتر شامل قدرت چانه زنی مشتریان، قدرت چانه زنی تامین کنندگان، تهدید تازه واردهای صنعت، تهدید کالای جایگزین وشدت رقابت بین رقبا می باشد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه میان قدرت چانه زنی مشتریان وسهم برند در شرکت لبنی دوشه هراز آمل می باشد. داده ها بعد از جمع آوری از طریق پرسشنامه ای که روایی آن توسط اساتید مجرب تائید شده و پایای آن به روش آلفای کرونباخ0.879 محاسبه گردیده ، با استفاده از نرم افزارspss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ﺑﺮ اﺳـﺎس نتایج، بین قدرت چانه زنی مشتریان با سهم برند شرکت رابطه معناداری پيدا شد است. لذا استراتژیست های شرکت باید بر قدرت چانه زنی مشتریان تمرکز بیشتری داشته باشند

 

واژه های کلیدی: سهم برند، قدرت چانه زنی مشتریان، صنعت لبنیات، دوشه هراز آمل

دانلود پی دی اف مقاله


ادامه مطلب ...

رابطه ی بین پذیرش سیستم های اطلاعاتی مدیریت با رابطه فرهنگ سازمانی در شهر شیراز
11 دی 1396

 

سمیه قدرت خرامه1، دکتر علیرضا موغلی2، سید حسام بوستانی 3

1 دانشگاه پیام نور شیراز

2 دانشگاه پیام نور شیراز

3 دانشگاه آزاداسلامی، واحدداریون، باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان، داریون، ایران

 

 :چكيده

در این تحقیق رابطه ی بین پذیرش سیستم های اطلاعاتی مدیریت با رابطه فرهنگ سازمانی در شهر شیراز، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. هماهنگی و توافق بین مدیران و کارکنان شهر شیراز باعث ایجاد انسجام می گردد و همین امر در افزایش کارایی موثر بوده و می توان با افزایش نقش کارکنان در تصمیم گیری در همه سطوح، احساس نقش موثر آنها در سازمان را افزایش داد و از این طریق بتوان استراتژیها، ماموریتها و چشم اندازهای سازمان را که در راستای اهداف تعیین می شوند را مشخص نمود و با استفاده از توانمند سازی کارکنان و توسعه مهارتهای آنان در دستیابی به اهداف و نهایتا اعمال استراتژیها اقدام نمود هر چه فرد احساس راحتی نسبت به استفاده از سیستم های اطلاعات مدیریت داشته باشد احتمال استفاده وی افزایش می یابد به علت موارد فوق ابتدا می بایست شرایط سازمانی و فرهنگ غالب در سازمان مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به شرایط کنونی سازمان میزان کارایی و اثر بخشی فعلی سازمان اندازه گرفته شود و متخصصان و مشاوران سازمان می بایست برآورد نمایند که پیاده سازی سیستم اطلاعات مدیریت به چه میزان سرمایه گذاری نیازمند بوده و کارایی و اثربخشی که با استفاده از سیستم های اطلاعات مدیریت حاصل می شود را نیز پیش بینی نموده و چنانچه بازده بدست آمده مطابق با بازده مورد انتظار باشد استفاده از این سیستم تاثیر بسزایی در پیشرفت سازمان خواهد داشت و باعث افزایش بهره و ری می گردد و در صورت عدم بازده می بایست روش دیگری جهت افزایش بهره وری سازمان اتخاذ گردد زیرا موفقیت کاربرد فناوری اطلاعات امروزه رویکردی اقتضایی دارد. در صورتیکه بازده برای سازمان داشته باشد می بایست بر اساس فرهنگ غالب سازمان سهولت درک شده و سودمندی درک شده استفاده از سیستم های اطلاعات مدیریت را برای کارکنان توجیه نمود تا میزان مقاومت کارکنان در برابر تغییرات سازمانی کاهش یابد در حقیقت هر چه کارکنان توانمندتر باشند میزان مقاومت آنها در برابر تغییر کاهش یافته و همین امر باعث افزایش پذیرش سیستم های اطلاعات مدیریت شده و بهره وری سازمان را می افزاید و در نهایت متغیرهای جنس، سن، سابقه کاری و تحصیلات نیز مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این چنین شد که به غیر از جنس سایر متغیرها بر پذیرش سیستم های اطلاعات مدیریت موثرند

 

واژه‌های كليدی: پذیرش، سیستم های اطلاعاتی، مدیریت، فرهنگ سازمانی، شیراز

دانلود پی دی اف مقاله


ادامه مطلب ...

توصیف سطوح برنامه ریزی استرتژیک در روندهای اقتصادی
11 دی 1396

سیدشریف قارونی1

1-دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات خوزستان1

 

 چکیده

در این مقاله برای اولین بار به مروری بر چهار سطح تاثیرگذار در برنامه ریزی استراتژیک و خصوصیات هر یک از این سطوح، پرداخته شده است. این چهار سطح در دو زمینه اصلی طبقه بندی شده اند که عبارت اند از: اقتصاد سنتی و اقتصاد نوآوری. در حقیقت، سه سطح اول پاسخ هایی به بحران های مختلف برخاسته از اقتصاد سنتی و چهار سطح بعدی درمورد ظهور پارادایم های جدید در برنامه ریزی استراتژیک (اقتصاد نوآوری) می باشند. سطح اول با معرفی برنامه ریزی استراتژیک به دنیای مدیریت آغاز شده و اجرای ضعیف استراتژی ها به عنوان بحران موجود در این زمینه در نظر گرفته می شوند. سطح دوم، به ارائه ابزارهای مفید جهت اجرای موفقیت آمیز استراتژی ها می پردازد. در سطح سوم با معرفی گونه جدیدی از استراتژی ها (استراتژی تنومند)، تحولات سریع محیطی و عدم اطمینان عمیق، مورد بررسی قرار خواهند گرفت و بالاخره در سطح چهارم، بر ظهور پارادایم جدید در کسب و کار از طریق معرفی استراتژی متوازن، شهادت می دهیم. هدف اصلی این مقاله، تاکید بر تحول برنامه ریزی استراتژیک در طول زمان، با وجود الزامات و انتقاداتی که علیه آن وجود دارد، می باشد

 

واژگان کلیدی : برنامه ریزی استراتژیک، سطوح استراتژی، اقتصاد نوآوری

دانلود پی دی اف مقاله


ادامه مطلب ...

بررسی معیارهای مدیران جوامع اسلامی جهت احراز پست های مدیریتی از دیدگاه امام علی (ع) با تکیه بر متون تاریخی
9 دی 1396

 

مصطفی لعل شاطری

خبرنگار و کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی از دانشگاه فردوسی مشهد

  

 

:چکیده

در دنیای امروز پیشرفت جوامع بستگی به نظام مدیریت آن‌ها داشته و مدیریت‌ها طبق جهان‌ بینی آن جوامع تدوین شده است. هر مدیریتی شناخت‌ خاصی از جهان دارد و مدیریت را براساس آن شناخت تنظیم می‌کند. از آنجا که انسان موجودی الهی و اجتماعی است‏ برای اداره امور جامعه نیازمند افرادی است که دارای علم‏ و هنر مدیریت و برنامه‏ ریزی، رهبری و نظارت بر فعالیت‏ های مختلف برای شکوفا شدن استعدادهای او در جهت رشد و کمال باشد. این علم و هنر در متعالی ‏ترین‏ شکل آن در سیره نبی مکرم اسلام (ص) و ائمه هدی(ع) و بویژه امام علی (ع) تجلی یافته است. از این رو پژوهش حاضر بر آن است تا با شیوه‌ی توصیفی ـ تحلیلی و تکبه بر منابع دست‌ اول تاریخی، مهم ترین ویژگی های مدیران شایسته را در جوامع اسلامی با توجه به معیارهای ذکر شده در گفتار پیشوای اول شیعیان مورد بررسی، واکاوی و تحلیل قرار دهد

 

واژه های کلیدی: امام علی (ع)، مدیریت، نظام اسلامی

دانلود پی دی اف مقاله 


ادامه مطلب ...

شناسایی و رتبه بندی موانع اساسی پیش روی سیستم نظارت مالی کشور جهت ارتقاء کیفیت اجرای حسابرسی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات کشور
9 دی 1396

 

ذاکر احمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات ایلام،ايران

 

 

 

 

 

:چکیده

دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ در کشور ما همواره بخش عظیمی از منابع را در اختیار دارد. منابعی که اگر به درستی مدیریت شوند می‌تواند سبب شکوفایی و رونق اقتصادی گردد. حسابرسی بخش دولتی بطور خلاصه اقداماتی است که به منظور بررسی و تطبیق عملیات با برنامه و جلوگیری از انحراف عملیات مالی دولت نسبت به هدف‌های تعیین شده در برنامه و تصحیح انحرافات احتمالی صورت می‌پذیرد و سیستم نظارت مالی کشور متشکل از کلیه دستگاه‌های نظارتی کشور در بعد نظارت مالی است که وظیفه نظارت مالی در کشور قبل، حین و بعد اجرا را برعهده دارند. در این بین سیستم نظارت مالی کشور پیرامون انجام وظایف خود در جهت انجام حسابرسی دولتی هدفمند و بهینه که منتج به رشد و شکوفایی کشور گردد،با چالش‌هایی روبرو است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی، اولویت­ بندی و معرفی این چالش‌هاست که چالش‌های اساسی در قالب شش فرضیه بیان گردید. برای جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش اقدام به توزیع پرسشنامه گردید پرسش‌های مطرح شده در این پرسشنامه 35 پرسش می‌باشند که بین 277 پاسخ دهند توزیع گردیده است و از این تعداد،196  پرسشنامه جمع­آوری گردیده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش که با استفاده از آزمونT مورد تحلیل قرار گرفتند، بیانگر تأیید تمامی فرضیه‌های پژوهش می‌باشد.لازم به ذکر است که با استفاده از آزمون رتبه­بندی فریدمن، چالش‌های اساسی موضوع پژوهش، رتبه­بندی گردیدند.همچنین از آزمون کلوموگروف-اسمیرونوف (K-S) نیز برای آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش بهره گرفته شده است

                        

واژگان کلیدی: نظارت، نظارت مالی دولت، حسابرسی، حسابرسی­ دولتی، دیوان­ محاسبات

دانلود پی دی اف مقاله 


ادامه مطلب ...

بررسی رابطه عوامل برون سازمانی با جهت گیری کارافرینانه مدیران (مطالعه موردی: دانشگاه شهید باهنر کرمان)
5 دی 1396

 

حمیده مهرابی1 ،علی ملاحسینی2، مهدی کاظمی 3

  1. دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
  2. استاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
  3. استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

 

 : چکیده

درچند دهه اخیر، موضوعات تحول ، نوآوری و ریسک پذیری ، پیشگام بودن و... توجه زیادی را در بخش دولتی به خود جلب کرده است. این تحقیق با هدف تعیین  رابطه بین عوامل برون سازمانی (محیط) با جهت گیری کارافرینانه مدیران در سازمان های دولتی  انجام شده است.این تحقیق از نوع کاربردی و جامعه آماری ، مدیران و کارشناسان دانشگاه شهید باهنر کرمان هستند و به کمک فرمول کوکران تعداد 123 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند.ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه بوده است  و تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار SPSS(21) و AMOS(18) انجام شد . تحلیل داده ها ،با روش های توصیفی ،رگرسیون چندمتغیره و معادلات ساختاری انجام شده است . نتایج تحقیق نشان میدهد که  بین عوامل برون سازمانی و جهت گیری کارافرینانه مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

واژه های کلیدی: جهت گیری کارافرینانه، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، فرصت ها  و تهدیدات محیطی

دانلود پی دی اف مقاله 


ادامه مطلب ...