کنفرانس بین المللی اقتصاد ،مدیریت دانش بنیان و توسعه پایدار در روابط ایران ، ارمنستان و اوراسیا

لطفا یکی از گزینه ها را انتخاب کنید


بررسی میزان تاثیرپذیری مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان بانک رفاه (مطالعه موردی:بانک رفاه)
27 دی 1396

 

1*المیرا انوری(نویسنده مسئول) ، 2فرزاد فخیمی

1*دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

2 هیات علمی دانشگاه تهران شمال

 

  

چکیده

در محیط رقابتی بازار کنونی خدمات به نظر می رسدمسئولیت اجماعی سازمانی (سی اس آر) اهمیت استراژیکی ویژه ای برای بسیاری از شرکت ها دارد،پیش از چند دهه است که اهمیت و توجه به موضوع سی اس آر روند رو به رشدی داشته به طوری که این مفهوم موضوعی برای بحث های چالش بر انگیز تفسیر نظریه پردازی و تحقیقات شده است 

در واقع این ایده که شرکت های تجاری خارج از کسب سود برای سهامداران خود مسئولیت های جدیدی را در مقابل اجتماع دارندتوسعه و نمو یافته است،با تعریفی از مسئولیت اجماعی سازمانی در کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (آنکثار) ارائه شده مسئولیت اجماعی سازمانی در پی آن است تا میزان ارتباط سازمان ها با اهداف و نیازهای جامعه و همچنین تاثیرگذاری خود بر آن اهداف و نیاز ها را مشخص کند . تمامی گروه های اجماعی تمایل دارند که کارکرد و نقش  معینی را بر عهده بگیرند تا بتواند به مرور سازمان باعث تحول جامعه شوند . توقعات مرتبط با تجارت و به ویژه سازمان های فراملی معمولا تغییرات سریعی به خود می بنند. این تغییرات سریع  به واسطه نقش گسترده ای است که این سازمان ها در فرایند جهانی شدن دارند. این پژوهش که یک مطالعه توصیفی کاربردی پیمایشی و از نوع همبستگی است,به منظور بررسی ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمانی بر وفاداری مشتریان وتوجه به آن یه عنوان یک ابزار یا بازاریابی,بر روی 390نفر از مشتریان شعب شهر تهران بانک رفاه که به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک به عنوان نمونه آماری انتخاب شده بودند,صورت پذیرفته است داده های جمع آوری شده از طریق تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری وبه کمک نرم افزار لیزرل مورد بررسی وآزمون قرار گرفتند

 

واژگان کلیدی: مسئولیت اجتماعی زیستی، مسئولیت اخلاقی، مسئولیت نوع دوستانه، بانک رفاه

دانلود پی دی اف مقاله


ادامه مطلب ...

بررسی شدت همبستگی متغیرهای جمعیت شناختی شهروندان همدانی با رفتاراجتماعی آنها
27 دی 1396

 

سهیلا حبیبیان1،اسفندیارمحمدی2،سحرحبیبیان3

1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ریزی توسعه،دانشگاه باخترایلام،ایران

2استادیارگروه مدیریت بازرگانی،دانشگاه ایلام، ایران

3دانشجوی کارشناسی مدیریت گردشگری، دانشگاه علمی کاربردی میراث هگمتان، همدان، ایران

 

 

 

:چکیده

      این مقاله بااین هدف که رابطه معناداری بین سن، میزان درآمد، میزان تحصیلات شهروندان همدانی با رفتار اجتماعی آنها وجوددارد، پرداخته است. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه به صورت تصادفی ساده، جامعه آماری بااستفاده از جدول کوکران 267نفر از شهروندان همدانی را شامل شد. تجزیه تحلیل داده ها ازطریق نرم افزار spss صورت گرفت و با توجه به نرمال بودن داده ها، فرضیه ها از طریق آزمون همبستگی پیرسون مورد مطالعه قرار گرفت. یافته ها و نتایج تحقیق نشان می دهدکه بین متغیر جمعیت شناسی سن و میزان درآمد شهروندان همدان با رفتاراجتماعی آنها رابطه معناداری وجود ندارد. و بین میزان تحصیلات شهروندان همدان با رفتاراجتماعی آنها رابطه معناداری وجود دارد و شدت رابطه معکوس می باشد.آموزش نحوه رفتاربا گردشگران ازطریق رسانه جمعی، برگزاری جشنواره های فرهنگی مانند رقص محلی، قرارگیری گشتهای محلی برای راهنمایی وترویج فرهنگ شهروندان ازپیشنهادات ارایه شده دراین مقاله می باشند.

 

کلیدواژه: گردشگری، متغیرهای جمعیت شناختی، رفتاراجتماعی، شهروندان، شهرهمدان

دانلود پی دی اف مقاله


ادامه مطلب ...

مروری بر ادبیات انتخاب تأمین کننده و استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) در این حوزه
27 دی 1396

 

مرجان توسلی فرد1 ،محمد علی فرقانی 2، علی ملاحسینی 3

  1. دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
  2. استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
    استاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

 

 

:چکیده

انتخاب تأمین کننده به دلیل تاثیر قابل توجهی که در موفقیت مدیریت لجستیک و زنجیره تأمین (LSCM) دارد، مورد توجه قرار گرفته است. از طرفی تکنیک های تصمیم گیری (DM)، اهمیت بسیار زیادی در ساخت مدل های تصمیم گیری موثر در انتخاب تأمین کننده دارد. این مقاله به بررسی مقالات منتشر شده در این حوزه با در نظر گرفتن بررسی ادبیات نظام مند آنها می پردازد.  در این مقاله روش تصمیم گیری از 3 جهت شناخته شده است: تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM)، تکنیک های برنامه ریزی ریاضی (MP) و روش هوش مصنوعی (AI). در این بررسی تکنیکهای انتخاب تأمین کننده  یک پارچه سازی شد. مطالعه ما توصیه هایی برای تحقیقات آینده درباره استفاده از تکنیک های تصمیم گیری در انتخاب عرضه کننده کالا را فراهم می کند

:واژه های کلیدی 

انتخاب تأمین کننده، تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) ،مطالعه مروری

دانلود پی دی اف مقاله

 


ادامه مطلب ...

تعیین مهمترین عوامل دربهبود کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان مطالعه موردی : موسسه آموزش عالی  مولوی ایوانکی
27 دی 1396

 

سوده اشتری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار،ایران

 

 :چکیده

هدف از این تحقیق، تعیین مهمترین عوامل در بهبود کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده در موسسه آموزش عالی مولوی ایوانکی از دیدگاه دانشجویان بود. ارزيابي خدمات آموزشي ارائه شده به دانشجويان و تعيين ميزان اختلاف بين وضع موجود و مورد انتظار مي تواند زمينه بهبود کیفیت خدمات آموزشی و رشد و توسعه کیفی و کمی موسسه را فراهم آورد. نتایج  تحقیق نشان داد که به روز بودن وکاربردی بودن منابع تدریس ،منصفانه بودن ارزشیابی توسط اساتید و مناسب بودن برخورد اساتید با دانشجویان به عنوان مهمترین عوامل در زمینه کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان می باشد

 

واژه های کلیدی: کیفیت ، خدمات آموزشی، رشد و توسعه 

دانلود پی دی اف مقاله


ادامه مطلب ...

 بومی سازی توسعه
27 دی 1396

 

اسکندر پاسالار، فخریه حمیدیان پور

1 دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مدیریت پردیس بین الملل، دانشگاه خلیج فارس بوشهر،ايران

2 استادیار مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت،دانشگاه خلیج فارس بوشهر،ايران

 

:چكيده

در دنیای امروزی بومي سازي و بومي كردن از اهميت ويژه اي درتئوري سياسي برخوردار است. بومي سازي مساوي با توانمند كردن افراد و واگذاركردن اختيارات وحق تصميم گيري به افراد در مناطق مختلف مي باشد. توسعه فرايندي درهم تنيده و داراي ابعاد گوناگون اقتصادي، سياسي، اجتماعي  و فرهنگي است و به معناي فراهم شدن زمينه هاي لازم براي پيدايي ظرفيتها و قابليتهاي عناصر مختلف دراجتماع وميدان يافتن آنها براي دستيابي به پيشرفت ،عدالت وافزايش رضايت افراد وهمچنين افزايش توانائيهاي كمي وكيفي در بطن جامعه وحكومت است.توسعه به مفهوم تحول كيفي،گذراز دوره اي به دوره ديگر مستلزم ايجاد تغيير همه جانبه در ابعاد اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي، فرهنگي و...است.  اين مقاله به بررسي بومي سازي توسعه وتأثيراتي كه نوسازي ومشاركت دراجراي آن وهمچنين اثراتي كه برعدالت مي گذارد مي پردازد

 

.واژه‌هاي كليدی: بومی سازی، نوسازی، توانمندسازی، مشارکت، عدالت

دانلود پی دی اف مقاله 


ادامه مطلب ...

بررسی عوامل تاثیر گذار بر افزایش هزینه های دستگاههای اجرایی
27 دی 1396

احمد مرامی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات ایلام،ایران

استاد راهنما : دکتر رحمت اله محمدی

 

 

 :چکیده

ایجاد انضباط مالی دولت و اجتناب از هزینه های غیر ضروری و حرکت مالی دولت در قالب برنامه های هزینه ای مصوب از قبیل قوانین بودجه سنواتی و قوانین برنامه توسعه پنج ساله، می تواند متضمن توسعه کشور گردد.اما همواره انجام هزینه ها توسط بخش دولتی مطابق با برنامه ریزی های صورت گرفته نیست.عوامل متعددی سبب می گردد که هزینه کرد توسط دولت با چالش ها و بی نظمی هایی روبرو گردد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش شناسایی،اولویت بندی و معرفی این موانع است که موانع اساسی در قالب یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی بیان گردیده است.برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش اقدام به توزیع پرسشنامه گردید پرسش های مطرح شده در این پرسشنامه 24 پرسش می باشند که بین 208 پاسخ دهنده توزیع گردیده است و از این تعداد،196 پرسشنامه جمع آوری گردیده است.نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش که با استفاده از آزمون T مورد تحلیل قرار گرفتند، بیانگر تایید تمامی فرضیه های پژوهش می باشد.لازم به ذکر است که با استفاده از آزمون رتبه بندی فریدمن،چالش های اساسی موضوع پژوهش،رتبه بندی گردیدند.

 

واژگان کلیدی: انضباط مالی دولت، هزینه های دولتی، حسابرسی، حسابرسی دولتی

دانلود پی دی اف مقاله


ادامه مطلب ...

بررسی رابطه ساده و چندگانه فرهنگ مدرسه با اعتماد و تعهد سازمانی کارکنان مدارس راهنمایی ( دبیرستان دوره اول ) دخترانه شهر اهواز
27 دی 1396

 

مریم فراهانی[1] مریم فراهانی [2]دکتر عبدالله پارسا[3] دکتر سید جلال هاشمی[4]

 

 

:چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه ساده و چندگانه فرهنگ مدرسه با اعتماد و تعهد سازمانی کارکنان در مدارس راهنمایی (دبیرستان دوره اول) دخترانه شهر اهواز بوده است. روش پژوهش، روش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان آموزشی و دفتری مدارس راهنمایی دخترانه نواحی چهارگانه شهر اهواز در سال تحصیلی 93 –1392 بوده است. در مجموع 280 نفر به عنوان نمونه به طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق از سه پرسشنامه فرهنگ مدرسه (سلفی و سعید، 2007)، پرسشنامه اعتماد سازمانی (نیهان و مارلو، 1997) و پرسشنامه تعهد سازمانی (آلن و مایر، 1990) استفاده شد. پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ، برای فرهنگ مدرسه81/0 ، اعتماد سازمانی 95/0 و تعهد سازمانی 81/0 بدست آمده است. نتایج این تحقیق نشان داد: بین فرهنگ مدرسه با اعتماد و تعهد سازمانی و مؤلفه‌های آن ( تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری ) رابطه معناداری وجود دارد و بین تعهد سازمانی کارکنان در نواحی چهارگانه، تفاوت معناداری وجود ندارد؛ در حالی که در متغیرهای فرهنگ مدرسه و اعتماد سازمانی میان نواحی چهارگانه، تفاوت معنادار است.

 

کلید واژه ها : فرهنگ مدرسه، اعتماد، تعهد سازمانی، کارکنان، مدارس راهنمایی

دانلود پی دی اف مقاله

 

[1] .کروه مدیریت آموزشی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

[3] هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

[4] هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

 


ادامه مطلب ...

تأثیر عناصر پاداش سازمان بر رضايت كاركنان سازمان
27 دی 1396

 

روح اله همایون زاده بائی1 ، رضا همایون زاده بائی2 ، امیر رضا قائمی3

1 - دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت مالی دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

2- دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، مدیریت سیستمهای اطلاعاتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

3-     دانش آموخته کارشناسی ارشد، مدیریت کسب و کار، ایالت نیو مکزیکوی شرقی

 

 

:چكيده

هدف اين تحقيق، بررسی ميزان تأثير ابعاد چهارگانه پاداش كل بر رضايت كاركنان در شركت آزمايشگاه فنی و مکانیک خاک می باشد. تحقيق حاضر را برحسب هدف می توان در دسته كاربردی قرار داد؛ و بر حسب نحوه گردآوری داده‌ها، توصيفي از نوع پيمایشی مي‌باشد. از نظر روش تجزيه و تحليل داده‌ها نيز، از نوع همبستگی و معادلات ساختاري محسوب مي‌گردد. به اين منظور، براساس نمونه‌گيري به صورت تصادفي، نمونه‌اي معادل 386 نفر انتخاب شده و با استفاده از پرسش‌نامة 19 سؤالي اقدام به جمع‌آوري اطّلاعات گرديد

در پايان به اين نتيجه رسيديم كه: ابعاد 4 گانه پاداش كل دارای تأثير معناداری بر رضايت كاركنان در جامعه آماری مورد مطالعه بوده‌اند و به‌ترتيب بيشترين ميزان تأثير عبارتند از: "جبران خدمات"، "محيط كاري"، "رشد شخصي" و "مزايا"

 

واژگان كليدی: سازمان، پاداش كاركنان، پاداش كل، كاركنان، رضايت كاركنان

دانلود پی دی اف مقاله


ادامه مطلب ...

بهره وري سرمايه‌هاي انساني آموزش و پرورش با مشاركت معلمان در اداره مدرسه
27 دی 1396

دكتر محمد حسن حسني

پژوهشگر پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

 

                                                                  

:چکیده

پژوهش حاضر بدنبال ارائه برنامه‌ها و وظايفي است كه دولت را براي توانمندسازي معلمان ياري رساند. با توجه به اينكه بهره‌وري مدارس ارتباط مستقيم به توانمندي معلمان دارد؛ بنابراين معلم بعنوان ركن اصلي آموزش و پرورش نيازمند توجه بيشتري است. از آنجايي كه مشاركت بخش خصوصي- دولتي موجب افزايش توانمندي معلمان خواهد گرديد؛اين مقاله با هدف افزايش كارايي و كارآمدي مدارس و كاهش تصدي‌گري وزارتخانه آموزش و پرورش بدنبال اين است تا تاثير مولفه‌هاي مشاركت بخش خصوصي- دولتي را بر برنامه‌ها و وظايف كاربردي دولت نشان دهد. بدين منظور تاثير مولفه‌هاي مشاركت بخش خصوصي-دولتي بر برنامه ها و وظايف دولت مورد بررسي قرار گرفت. نمونه بررسي شده 432 نفر از مديران مقطع ابتدايي در مناطق نوزده‌گانه تهران بودند. میزان تاثیر مولفه‌هاي مشاركت  بخش خصوصي- دولتي بر برنامه‌ها و وظايف كاربردي دولت، با استفاده از روش معادلات ساختاری، 42% بدست آمد.

 

واژه‌هاي كليدي: مشارکت در آموزش و پرورش، مشارکت پذيري مديران ومعلمان، برنامه‌ها و وظايف مشاركت بخش خصوصي- دولتی

دانلود پی دی اف مقاله 


ادامه مطلب ...

 بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی گروههای سنی مختلف کارکنان ( مطالعه موردی : شرکت داروسازی اُسوه)
23 دی 1396

  

 

عبدالخالق رحیمی1، محمد مهدی مظفری2،حمید عزیز محمد لو3

1 دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)قزوین،ايران

2 استادیار ، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)قزوین ،ایران

2 استادیار ، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)قزوین ،ایران

 

 

چكيده

هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی گروه های سنی مختلف کارکنان در شرکت داروسازی اُسوه تهران می باشد. جهت گرد آوری داده ها از پرسشنامه طرح لیکرت استفاده شده است که بین 210 نفر کارمند شرکت توزیع شد وداده های آن که با نرم افزار spss21 تحلیل شد. نتایج یافته ها نشان داد که بین پنج مؤلفه رضایت شغلی شامل (ارتقای رتبه ، نقش سرپرست ، شرایط کاری ، حقوق ومزایا ونقش همکاران ) در چهار گروه سنی کارکنان تفاوت وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که متغیر ارتقاء رتبه با میانگین رتبه 60/4 بیشترین میزان رضایت کارکنان را از این عامل نشان می دهد ومتغیر نقش سرپرست با میانگین رتبه 51/3 ، متغیر شرایط کاری با میانگین رتبه 96/2 ، متغیر حقوق ومزایا با میانگین رتبه 64/2 ، متغیر نقش همکاران با میانگین رتبه 29/1 به ترتیب در رتبه های بعدی قرار می گیرد .در ادامه پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت رضایت شغلی کارکنان ارائه شده است

 

واژه‌های كليدی: رضایت شغلی ، مؤلفه های رضایت شغلی ، عوامل مؤثر بر رضایت شغلی 

دانلود پی دی اف مقاله


ادامه مطلب ...