کنفرانس بین المللی اقتصاد ،مدیریت دانش بنیان و توسعه پایدار در روابط ایران ، ارمنستان و اوراسیا

لطفا یکی از گزینه ها را انتخاب کنید


بررسی رابطه ابعاد فراموشی سازمانی هدفمند با عملکرد کارکنان شهرداری شهرستان گرمی
28 دی 1396

معصومه حسینی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمی، گروه مدیریت، گرمی، ایران

محمد حسن زاده

استادیار، دانشگاه محقق اردبیلی، واحد اردبیل، گروه مدیریت و اقتصاد، اردبیل، ایران

  

 :چکیده

مهمترین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ابعاد فراموشی سازمانی هدفمند برعملکرد کارکنان در شهرداری شهرستان گرمی می باشد. روش تحقیق از نظر ماهیت کمی، از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده هاتوصیفی می باشد.    جامعه آماری این تحقیق 160 نفر می باشد و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 112 نفر، میزان نمونه آماری این تحقیق را تشکیل داد. ابزارگردآوری استفاده شده برای این تحقیق پرسشنامه استانداردمی باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss اسفاده شد و همچنین در قسمت آمار استنباطی فرضیه ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون  یافته ها نشان داد که ابعاد فراموشی سازمانی هدفمند با عملکرد کارکنان رابطه معنی داری دارند

 

واژگان کلیدی : فراموشی سازمانی هدفمند، اجتناب از عادتهاي بد، يادگيري زدايي، عملکرد کارکنان

دانلود پی دی اف مقاله 


ادامه مطلب ...

بررسی تاثیر روش های نوین مدیریت در بهبود رفتار سازمانی
28 دی 1396

 

احمد دارابی 1 ، عبدالحمید رضوی2

1-     دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه پیام نور اراک،ایران.

2-    دانشیار دانشگاه پیام نور ،اراک، ایران

   

:چکیده

آنچه موجبات بقاء سازمانها را فراهم می آورد رعایت اصول و شیوه های صحیح انجام کارها است که سازمانها در محیط رقابتی محکوم به تمرکز و اجرای بهره وری می باشند. از این رو بررسی شیوه های نوین مدیریتی در راستای بهبود رفتار سازمان عامل حیاتی بشمار می رود که باید مورد شناخت قرار گرفته شود

شیوه های مدیریت در قرن حاضر تغییر یافته است و مدیریت نوین در سازمانها موجب ایجاد انگیزش در کارکنان و در نهایت افزایش تولید محصولات در سازمانها گردیده که به نظر میرسد با گسترش تکنولوژی و فناوری عرضه رقابت در سازمانها نیز توسعه خواهد یافت مدیریت نوین و شیوه های جدید مدیریتی همراه با فلسفه و تجارب بزرگ اجتماعی علیرغم پیچیدگی سازمانها آینده را خواهد ساخت

 

کلمات کلیدی:  مدیریت نوین ، سازمانها، رفتار سازمانی 

دانلود پی دی اف مقاله


ادامه مطلب ...

بررسی ارتباط بین ساختار هیئت مدیره و دقت پیش بینی سوددر شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
28 دی 1396

جلال حیدری 1 ، یونس روشنی 2

1.حسابرس ارشد دیوان محاسبات استان ایلام (نویسنده مسئول)

2.دانشجوی کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد  واحد همدان

 

 :چکیده

سود به عنوان یکی از اقلام مهم و اصلی صورت هاي مالی، توجه بسیاری از استفاده کنندگان از این صورت ها را به خود جلب می کند. اشخاصی نظیر سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، مدیران، کارکنان شرکت، تحلیلگران، دولت و دیگر استفاده کنندگان صورتهاي مالی از سود به عنوان مبنایی جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاري، اعطاي وام، سیاست پرداخت سود، ارزیابی شرکتها، محاسبه مالیات و سایر تصمیمات استفاده می کنند. از سوی دیگر از سوی دیگر بخش عمده ساز و كارهای حاکمیت شرکتی1 بر اين موضوع تاكيد دارند كه داشتن ويژگی هاى خاص توسط هيأت مديره، رفتار فرصت طلبانه و سودجويانه مديران را محدودتر می کنند، بنابراين كيفيت و قابليت اتكاى گزارشگري بهبود خواهد يافت. در این تحقیق به بررسی ارتباط بین ساختار هیأت مدیره و دقت پیش بینی سود پرداخته شده است. نمونه آماري شامل تعداد 96 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1388 تا 1391 است. براي آزمون فرضيه هاي تحقيق از مدل رگرسيوني چند متغيره خطي استفاده شد. نتایج تحقیق نشان که هیچ گونه رابطه معناداری بين اندازه هیئت مدیره، نسبت اعضاي غيرموظف هيأت مديره، دوگانگي مسئولیت مديرعامل و تغییر مدیرعامل با دقت پيش بيني سود وجود ندارد

 

واژگان کلیدی:حاکمیت شرکتی، ساختار هیأت مدیره، دقت پیش بینی سود

 دانلود پی دی اف مقاله


ادامه مطلب ...

بررسی ارتباط بین رویکردهای نرم و سخت مدیریت منابع انسانی و ابعاد تعهد سازمانی در بین کارمندان بانک سپه شهر کرمان
28 دی 1396

محدثه احمدی نژاد1  

  1. دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه آزاد واحد کرمان، ایران

 

:چکیده

پژوهش به بررسی رابطه بین رویکردهای نرم و سخت مدیریت منابع انسانی با ابعاد تعهد سازمانی (تعهد عاطفی،تعهد مستمر، تعهد هنجاری) در بین کارمندان شعب بانک سپه شهر کرمان پرداخته است.حجم نمونه مورد بررسی شامل 173 نفر از پرسنل شعب بانک سپه شهر کرمان است. جهت جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه برای بررسی رویکردهای نرم با پایایی0.96 و رویکرد سخت مدیریت منابع انسانی پایایی 0.85 و ابعاد تعهد سازمانی پایایی0.91 و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های رگرسیون خطی، پیرسون، اسپیرمن و کندال استفاده شده است.نتایج حاصل نشان می دهد که بین مدیریت نرم و سخت مدیریت منابع انسانی با تعهد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد،اما با توجه به ضریب همبستگی جزئی رویکرد نرم مدیریت منابع انسانی 0.538 و ضریب همبستگی جزئی رویکرد سخت مدیریت منابع انسانی  0.236 است، لذا نتیجه گرفته می شود که رابطه بین رویکرد نرم مدیریت منابع انسانی با تعهد سازمانی بیشتر می باشد

 

واژه های کلیدی: مدیریت منابع انسانی ، رویکردهای نرم و سخت مدیریت منابع انسانی ، تعهد سازمانی

دانلود پی دی اف مقاله 

 


ادامه مطلب ...

بررسی نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهر ایلام)
28 دی 1396

کبری مردانی1، زهرا صفایی‌پور2، پاکزاد آزادخانی3، نادر شوهاني4

1- دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري، دانشگاه باختر، ايلام، ايران

2-دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري ، دانشگاه باختر، ايلام، ايران

3- دكتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري، مدرس دانشگاه‌هاي ايلام، ايران

4- عضو هيئت علمي، دانشگاه پيام نور مركز ايلام، ايران

   

 

:چکیده

امروزه مدیریت شهری در جهان تحول اساسی یافته است. و مدیریت گردشگری خصوصاً گردشگری پایدار در بسیاری از کشورها به منزله نمادی از هویت فرهنگی، طبیعی، استانی از بخش‌هاي مهم اقتصادی محسوب مي‌شود. بنابراین  پایداری در گردشگری مستلزم تؤجه نظام مند به ابعاد فنی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تاریخی و زیست محیطی در حرکت به سوی استفاده از جاذبه‌هاي گردشگری مطابق با نیاز امر و حفظ ماندگاری این منابع برای آینده است. از این رو هدف اصلی این مقاله بررسی نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری شهری در شهر ایلام و راهکارهای مناسب در این زمینه مي‌باشد. نتایج پژوهش نشان مي‌دهد که توسعه گردشگری پایدار در شهر ایلام رابطه مثبت و مستقیمی با مدیریت شهری دارد. اما مدیریت شهری ایلام به علت ضعف مدیریتی شهری، ناهماهنگی با نهادهای دخیل در امور توسعه شهری و کمبود امکانات دسترسی و اطلاع رسانی بخش گردشگری نتوانسته است توسعه یابد

 

:واژگان کلیدی 

مدیریت شهری، گردشگری، توسعه پایدار، مدل SWOT، شهر ایلام

دانلود پی دی اف مقاله


ادامه مطلب ...

بررسی اثر بخشی روش درمان DST   بر اختلالات جسمی ، روانی و  توجه پایدار در سوءمصرف کنندگان متامفتامین
28 دی 1396

 

حسین اعرابی عربانی1، حسین دژاکام2

1 کارشناس درمان اعتیاد، موسسه ی جمعیت احیای انسانی، تهران، ایران

2 دانش آموخته ی کارشناسی، مهندسی مکانیک، موسسه ی جمعیت احیای انسانی، تهران، ایران

3 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد، مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی)، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

  

:چکیده

مواد مخدر و تخریب های آن مسئله ایست که از سالهای دور، ذهن بسیاری از خانواده ها، مسئولین حکومتی ، متخصصان، روانشناسان و جامعه شناسان را به خود مشغول داشته  است. شایع ترین این مواد، متامفتامین می باشد. به همین دلیل پژوهش حاضر با هدف بررسی اختلالات روانی، جسمی و توجه پایدار مصرف کنندگان متامفتامین، همچنین بررسی میزان تاثیر روش DST بر پارامتر های ناشی از سوء مصرف، صورت گرفت. گروه نمونه شامل 100 نفر( مرد) به روش تصادفی در دسترس از میان سوء مصرف کنندگان 12-60 سال متامفتامین که تحت درمان در جمعیت احیای انسانی" کنگره 60"  هستند، انتخاب شدند. از آزمون عملکرد پیوسته برای ارزیابی توجه پایدار استفاده شد. نتایج نشان داد که عملکرد آزمودنی ها در توجه پایدار برای افرادی که با روش DST در حال درمان هستند نسبت به روش های دیگر، مناسب تر بوده  است. آزمودنی ها خطای ارائه ی پاسخ کمتر، زمان واکنش کوتاه تر و پاسخ صحیح بیشتری نسبت به افراد تحت درمان اقامتی داشتند. از یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت، سوء مصرف متامفتامین منجر به آسیب های مغزی، فراوانی می شود و نوع روش درمان بر بازیابی این نقایص بسیار تاثیر گذار بوده. لذا بکارگیری روش درمانی مبتنی بر درمان پایاپای هر یک از نقایص به وجود آمده امری ضروری و انکار ناپذیر می شد

 

:کلیدواژه

متامفتامین، سوء مصرف ، DST، توجه پایدار، کنگره 60

دانلود پی دی اف مقاله


ادامه مطلب ...

تاثیر مسئولیت اجتماعی بر روی وفاداری مشتریان بانک رفاه (مطالعه موردی:بانک رفاه)
27 دی 1396

 

1*المیرا انوری(نویسنده مسئول) ، 2فرزاد فخیمی

1*دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

2 هیات علمی دانشگاه تهران شمال

 

 

چکیده

مسئولیت اجتماعی سازمانی، از موضوعاتی است که اخیرا مورد توجه اکثر سازمان ها قرار گرفته است. در واقع امروزه مدیران، مشتریان و سهامداران سازمان ها دریافته اند که تمام سازمان ها فارغ از نوع فعالیت خود در قبال تمام سهامداران، محیط زیست و جامعه ای که در آن فعالیت می کنند مسئول هستند. این پژوهش که یک مطالعه توصیفی کاربردی پیمایشی و از نوع همبستگی است، به منظور بررسی ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمانی بر وفاداری مشتریان وتوجه به آن یه عنوان یک ابزار یا بازاریابی، بر روی 390نفر از مشتریان شعب شهر تهران بانک رفاه که به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک به عنوان نمونه آماری انتخاب شده بودند، صورت پذیرفته است. داده های جمع آوری شده از طریق تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری وبه کمک نرم افزار لیزرل مورد بررسی وآزمون قرار گرفتند.از مجموع نه فرضیه مطرح شده در این پژوهش، هفت فرضیه مورد تایید قرار گرفته و دو فرضیه نیز رد شدند. یافته های فرضیه ها نشان می دهد که مسئولیت اجتماعی بر رفتار مصرف کننده و وفاداری تاثیر می گذارد و بنابراین مدیران بانک رفاه می بایست به صورت ویژه به این زمینه توجه کنند.

 

واژگان کلیدی: مسئولیت اجتماعی زیستی، وفاداری، مسئولیت اخلاقی، مسئولیت نوع دوستانه، بانک رفاه

دانلود پی دی اف مقاله


ادامه مطلب ...

بررسي نقش  مسؤولیت اجتماعی و تعهد سازمانی
27 دی 1396

شبنم نوروزي

دانشگاه غيرانتفاعي پارس آباد مغان

 

 

 

 

چکیده

مسؤولیت­ پذیری اجتماعی از جمله مهم­ترین عناصر فلسفه وجودی سازمان­‌ها شناخته شده است، به نحوی­که اهمیت دادن به رعایت آن توسط سازمان­‌ها در چارچوب نظریه هویت اجتماعی، نه­ تنها احتمال ارتقاء تعهد سازمانی را به همراه دارد، بلکه رضایت ذینفعان خارج از سازمان را برای مشروعیت بخشیدن به سازمان تقویت می­کند. مقاله حاضر به تبیین نقش تعدیل­ گری این متغیر در ابعاد چهار­گانه مسؤولیت اجتماعی پرداخته است. در این راستا، صنعت مواد غذایی به عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب گردید که با مشارکت 105 عضو در قالب نمونه آماری و استفاده از پرسش‌نامه جهت جمع آوری داده­ها انجام پذیرفت. پردازش حاصل از داده­ ها با استفاده از مدل رگرسیون سلسله مرتبی حاکی از آن است که نقش تعدیل ­گری متغیر مورد مطالعه بر رابطه بین ابعاد چهارگانه مسؤولیت اجتماعی (کارکنان، مشتریان، دولت و ذینفعان اجتماعی و غیر­اجتماعی) مورد تایید است، این یافته بدان معناست که تاکید بر اهمیت مسؤولیت اجتماعی و رعایت آن از سوی سازمان­ها می­تواند از کارکردی مثبت بر عملکرد سازمان­ها برخوردار باشد به نحوی­که به‌طور معناداری تعهد سازمانی کارکنان را تحت تاثیر خود قرار می­دهد.

 

کلیدواژه‌ها: نظریه هویت اجتماعی[1]، تعهد سازمانی[2]، مسؤولیت اجتماعی[3]، صنایع غذایی[4]، رگرسیون سلسله مراتبی[5]

دانلود پی دی اف مقاله

 

[1]- Social Identity Theory

[2]- Organizational Commitment

[3]- Social Responsibility

[4]- Food Industry

[5]- Hierarchical Regression


ادامه مطلب ...

بررسی میزان تاثیرپذیری مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان بانک رفاه (مطالعه موردی:بانک رفاه)
27 دی 1396

 

1*المیرا انوری(نویسنده مسئول) ، 2فرزاد فخیمی

1*دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

2 هیات علمی دانشگاه تهران شمال

 

  

چکیده

در محیط رقابتی بازار کنونی خدمات به نظر می رسدمسئولیت اجماعی سازمانی (سی اس آر) اهمیت استراژیکی ویژه ای برای بسیاری از شرکت ها دارد،پیش از چند دهه است که اهمیت و توجه به موضوع سی اس آر روند رو به رشدی داشته به طوری که این مفهوم موضوعی برای بحث های چالش بر انگیز تفسیر نظریه پردازی و تحقیقات شده است 

در واقع این ایده که شرکت های تجاری خارج از کسب سود برای سهامداران خود مسئولیت های جدیدی را در مقابل اجتماع دارندتوسعه و نمو یافته است،با تعریفی از مسئولیت اجماعی سازمانی در کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (آنکثار) ارائه شده مسئولیت اجماعی سازمانی در پی آن است تا میزان ارتباط سازمان ها با اهداف و نیازهای جامعه و همچنین تاثیرگذاری خود بر آن اهداف و نیاز ها را مشخص کند . تمامی گروه های اجماعی تمایل دارند که کارکرد و نقش  معینی را بر عهده بگیرند تا بتواند به مرور سازمان باعث تحول جامعه شوند . توقعات مرتبط با تجارت و به ویژه سازمان های فراملی معمولا تغییرات سریعی به خود می بنند. این تغییرات سریع  به واسطه نقش گسترده ای است که این سازمان ها در فرایند جهانی شدن دارند. این پژوهش که یک مطالعه توصیفی کاربردی پیمایشی و از نوع همبستگی است,به منظور بررسی ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمانی بر وفاداری مشتریان وتوجه به آن یه عنوان یک ابزار یا بازاریابی,بر روی 390نفر از مشتریان شعب شهر تهران بانک رفاه که به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک به عنوان نمونه آماری انتخاب شده بودند,صورت پذیرفته است داده های جمع آوری شده از طریق تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری وبه کمک نرم افزار لیزرل مورد بررسی وآزمون قرار گرفتند

 

واژگان کلیدی: مسئولیت اجتماعی زیستی، مسئولیت اخلاقی، مسئولیت نوع دوستانه، بانک رفاه

دانلود پی دی اف مقاله


ادامه مطلب ...

بررسی شدت همبستگی متغیرهای جمعیت شناختی شهروندان همدانی با رفتاراجتماعی آنها
27 دی 1396

 

سهیلا حبیبیان1،اسفندیارمحمدی2،سحرحبیبیان3

1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ریزی توسعه،دانشگاه باخترایلام،ایران

2استادیارگروه مدیریت بازرگانی،دانشگاه ایلام، ایران

3دانشجوی کارشناسی مدیریت گردشگری، دانشگاه علمی کاربردی میراث هگمتان، همدان، ایران

 

 

 

:چکیده

      این مقاله بااین هدف که رابطه معناداری بین سن، میزان درآمد، میزان تحصیلات شهروندان همدانی با رفتار اجتماعی آنها وجوددارد، پرداخته است. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه به صورت تصادفی ساده، جامعه آماری بااستفاده از جدول کوکران 267نفر از شهروندان همدانی را شامل شد. تجزیه تحلیل داده ها ازطریق نرم افزار spss صورت گرفت و با توجه به نرمال بودن داده ها، فرضیه ها از طریق آزمون همبستگی پیرسون مورد مطالعه قرار گرفت. یافته ها و نتایج تحقیق نشان می دهدکه بین متغیر جمعیت شناسی سن و میزان درآمد شهروندان همدان با رفتاراجتماعی آنها رابطه معناداری وجود ندارد. و بین میزان تحصیلات شهروندان همدان با رفتاراجتماعی آنها رابطه معناداری وجود دارد و شدت رابطه معکوس می باشد.آموزش نحوه رفتاربا گردشگران ازطریق رسانه جمعی، برگزاری جشنواره های فرهنگی مانند رقص محلی، قرارگیری گشتهای محلی برای راهنمایی وترویج فرهنگ شهروندان ازپیشنهادات ارایه شده دراین مقاله می باشند.

 

کلیدواژه: گردشگری، متغیرهای جمعیت شناختی، رفتاراجتماعی، شهروندان، شهرهمدان

دانلود پی دی اف مقاله


ادامه مطلب ...